1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Hệ thống Cẩm Thạch Thiên Nhiên JNC JADE.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại Hệ thống Cẩm Thạch Thiên Nhiên JNC JADE.

2.2 Khu vực áp dụng:

Áp dụng cho tất cả khách hàng của Hệ thống Cẩm Thạch Thiên Nhiên JNC JADE. Giao nhận trên toàn quốc.

3. NỘI DUNG:

Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

Hệ thống Cẩm Thạch Thiên Nhiên JNC JADE thực hiện dịch vụ giao nhận tận nhà cho khách hàng ở các khu vực thông qua bưu điện VNPOST.